|

สมาชิกปัจจุบัน

8
Sep

Current Member

รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 12 แห่ง

รหัสสมาชิก มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง
CL6204001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม ดร. กฤษณะ ทองแก้ว
CL6205002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
CL6206003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร
CL6207004 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี
CL6208005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ
CL6209006 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
CL6209007 มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์ รศ.ดร. เสมอ ถาน้อย
CL6210008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
CL6211009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ.ศ.จินตนา เวชมี น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ
CL6211010 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
CL6211011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
CL6212012 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์


รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ราย 3 ปี จำนวน 14 แห่ง

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด มหาวิทยาลัย ชื่อ-สกุล
ผู้แทนองค์กร
ชื่อ-สกุล
ผู้แทนสำรอง
C6009001 กันยายน 2560 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา รศ.ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
C6009002 กันยายน 2560 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดร.ชูเกียรติ รักซ้อ
CY6204001 เมษายน 2562 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
CY6205002 พฤษาคม 2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รศ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
CY6205003 พฤษาคม 2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
CY6205004 พฤษาคม 2562 พฤษาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร. ศิริสุภา เอมหยวก ผศ.ดร. จิตศิริน ก้อนคง
CY6205005 พฤษาคม 2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
CY6205006 พฤษาคม 2562 พฤษาคม 2565 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
CY6211008 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
CY6211009 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อ.พัฒนา พึงพันธุ์
CY6211010 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.วิรัช โหตระไวศยะ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
CY6211011 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
CY6211012 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผศ.จริยา สุขจันทรา
CY6301013 มกราคม 2563 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์


สมาชิกประเภทบุคคล ตลอดชีพ จำนวน 30 คน

รหัสสมาชิก รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน
P5704001 ผศ.ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P5704002 ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
P5704003 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
P5704004 รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705005 ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
P5705006 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
P5705007 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705008 รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
P5705009 อ.พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
P5801010 คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
P5806011 ศ.ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
P5806012 ดร.ปริญญา สร้อยทอง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
P5807013 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
P5905014 ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
P6006001 ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
P6103001 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
P6105002 อ.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
P6106003 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
PL6206001 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PL6206002 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PL6206003 ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PL6210004 ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PL6210005 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทิพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
PL6211006 ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
PL6211007 อ.วราวุฒิ คำพานุช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
PL6211008 ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
PL6211009 ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
PL6302010 ผศ.ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
PL6302011 ศ.ดร.แพทย์หญิง ลักขณา ไทยเครือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PL6302012 อ.รังสรรค์ สุคำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

สมาชิกประเภทบุคคล ราย 2 ปี จำนวน 18 คน

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน
PY6204002 เมษายน 2562 เมษายน 2564 ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
PY6205003 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
PY6205004 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
PY6205005 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
PY6205006 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ดร.สรรเพชร เพียรจัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
PY6206007 มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาหน่วยความร่วมมือการวิจัย มรภ.- สกสว.
PY6207008 กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PY6210009 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PY6211010 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
PY6211011 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.บัญชา พุฒิวนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PY6211012 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PY6211013 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่ ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PY6211014 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6211015 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6211016 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6211017 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6211018 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PY6308019 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฎฐพัชร มณีโรจน์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ