|

สาส์นจากนายกสมาคม

16
Oct

สาส์นจากนายกสมาคม

สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือเรียกย่อๆ ว่า สมาคม EnT ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนสถานภาพจากโครงการนำร่อง คือ เครือข่าย Engagement Thailand เดิม มาเป็นสมาคม มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร สมาคม EnT นี้ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามความต้องการของสมาชิกซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยและบุคคล ดังนั้นสมาคม EnT จึงเป็นองค์กรของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก มุ่งส่งเสริมการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม ดังนั้น กรรมการของสมาคมและสมาชิกจึงต้องทำงานร่วมกันแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปันความรอบรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และเกิดผลดีต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ผมขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคล สมัครเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อจักได้มาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ขอบคุณมากครับ

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

 

Leave a Reply