ประกาศผลกรณีศึกษา

ประกาศผลกรณีศึกษา

 

ประกาศกรณีศึกษา (Case Study) นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Issue: Sufficiency Economy

1. พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง ผศ.โสภณ บุญล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. “หลุมแก้จน ฅนพอเพียง” การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่บูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวพันธกิจสัมพันธ์: กรณีตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
อ.ประพันธ์ 
แจ้งเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. การขยายผลระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.ชลายุทธ์ 
ครุฑเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. แนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทำเกษตร ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.

อธิปไตยทางอาหารกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน กรณีการจัดการที่ดิน และป่าของชุมชนใน อำเภอปัว และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ดร.ศยามล 
เจริญรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Issue: Inclusive Community

1. สเต็มคิดส์ ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โครงการ "ตุ๊กตาวิเศษ" ตำรวจ  นักวิชาการ และภาคประชาชนกับการรวมพลัง
ขับเคลื่อนเพื่อต้านการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก
อ.อลิชา ตรีโรจนานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ข้อสังเกตในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ตัวอย่างจากโครงการเกี่ยวกับชุมชนชาวเล อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฮาลาลกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร.บรรจง ไวทยเมธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Issue: Environmental Sustainability

1. การวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมของกุ้งก้ามเเดง Cheraxquadricarinatusเเละ     ผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละสิ่งเเวดล้อมในประเทศไทย "ระยะที่ 2"

นายกฤติญา แสงภักดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. “ปลูกหญ้าทะเล”  เพื่อพะยูนฝูงสุดท้าย ที่ทะเลตรัง ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชน
อย่างยั่งยืน
อ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. โครงการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. แผนปฏิบัติการฯ จุฬาฯ Zero Waste และมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com