Board

การบริหารจัดการ EnT

1. โครงสร้างการบริหาร

2. บทบาทหน้าที่ และวาระการทำงาน


บทบาทหน้าที่

วาระ

1) คณะกรรมการอำนวยการ

  • กำหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และกำกับดูแลการทำงานของคณะอนุกรรมการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ EnT
  • อนุมัติการรับสมาชิก และยุติสภาพสมาชิก
  • อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
  • เสนอแนะและให้คำปรึกษากับภาครัฐในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคม
  • ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย EnT

1 ปี

2) คณะอนุกรรมการวิชาการ

  • ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงาน engagement ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และจัดการประชุมวิชาการประจำปี
  • จัดให้มีการศึกษาวิจัยงานด้าน engagement ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำมาปรับการทำงานของ EnT ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

1 ปี

3) คณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

  • หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน engagement และระหว่างมหาวิทยาลัย
  • แสวงหาแนวร่วมในการทำงาน engagement ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก

1 ปี

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com