รหัสสมาชิก รายชื่อองค์กร ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง
C5704001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
C5704002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา
C5704003 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล นางสุนี พนันตา
C5704004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ น.ส.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ นายสิปปะ ด้วงผึ้ง
C5704005 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
C5704006 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
C5704007 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ นายรังสรรค์ พรมเดื่อ
C5704008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
C5704009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน นายทศพร ทองเที่ยง
C5704010 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.พิจิตต รัตตกุล นางมัณฑนา ชูติกาญจน์
C5704011 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ดร.วัฒนา รัตนพรหม
C5705012 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
C5705013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
C5705014 มหาวิทยาลัยสยาม ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ น.ส.หญิง ซานี่
C5705015 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ นายอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
C5705016 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผศ.ดร.พรพันธ์ เขมคุณาสัย
C5705017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข
C5705018 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
C5705019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.รุจา ทิพย์วารี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
C5705020 วิทยาลัยดุสิตธานี คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์
C5705021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
C5705022 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
C5705023 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
C5706024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
C5706025 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย อ.ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร
C5706026 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ คุณประภัตรา ปักกัดตัง
C5706027 มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
C5706028 มหาวิทยาลัยนครพนม คุณพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม คุณศุภวารี วงศ์ปทุม
C5706029 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
C5706030 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย รศ.วรวุฒิ เทพทอง
C5706031 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผศ.วันดี เภาคำ
C5706032 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คุณลลิดา ปรีดากรณ์
C5707033 มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
C5707034 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
C5707035 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส
C5707036 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปริญญา ปานทอง ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
C5707037 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.สิงแก้ว ป๊อกเทิ่ง ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
C5707038 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.วันวร จะนู อ.ถวัลย์ แตงไทย
C5707039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโน นางสาวปราณี มีศิริสุข
C5707040 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
C5707041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
C5707042 มหาวิทยาลัยพะเยา ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รศ.ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์
C5707043 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.พนม วิญญายอง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
C5707044 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อาจารย์พิสมัย ประชานันท์
C5707045 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
C5708046 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายสาคร สร้อยสังวาลย์ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก
C5900047 คณะบุคคลน้ำดื่ม USR
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
C5900048 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รศ.ดร.จิระพันธ์ ห้วยแสน นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
C5900049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
C5900050 มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
C5900051 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
C5900052 วิทยาลัยนครราชสีมา นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง นาวสาวสุกัญญา ใจอดทน
C5900053 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์
C5900054 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
C6009001 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
C6009002 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจงรัก รัชรินทร์รัตน์ นายชูเกียรคิ รักซ้อน
update by Rasa Prasertsri...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
(หน้า 1 จาก 2)
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com