|

สมาชิกปัจจุบัน

8
Sep

Current Member

รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 8 แห่ง

รหัสสมาชิก มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง
CL6204001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
CL6205002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
CL6206003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร
CL6207004 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี
CL6208005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ
CL6209006 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
CL6209007 มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์ รศ.ดร. เสมอ ถาน้อย
CL6210008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ


รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ราย 3 ปี จำนวน 9 แห่ง

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด มหาวิทยาลัย ชื่อ-สกุล
ผู้แทนองค์กร
ชื่อ-สกุล
ผู้แทนสำรอง
C6009001 กันยายน 2560 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา รศ.ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
C6009002 กันยายน 2560 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดร.ชูเกียรติ รักซ้อ
CY6204001 เมษายน 2562 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
CY6205002 พฤษาคม2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รศ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
CY6205003 พฤษาคม2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
CY6205004 พฤษาคม2562 พฤษาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร. ศิริสุภา เอมหยวก ผศ.ดร. จิตศิริน ก้อนคง
CY6205005 พฤษาคม2562 พฤษาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
CY6205006 พฤษาคม2562 พฤษาคม 2565 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
CY6206007 มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร. ประสาท สืบค้า


สมาชิกประเภทบุคคล ตลอดชีพ จำนวน 21 คน

รหัสสมาชิก รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน
P5704001 ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P5704002 ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
P5704003 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
P5704004 รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705005 ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
P5705006 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
P5705007 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705008 รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
P5705009 อ.พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
P5801010 คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
P5806011 ศ.ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
P5806012 ดร.ปริญญา สร้อยทอง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
P5807013 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
P5905014 ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
P6006001 ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
P6103001 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
P6105002 อ.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
P6106003 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
PL6206001 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PL6206002 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PL6206003 ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมาชิกประเภทบุคคล ราย 2 ปี จำนวน 8 คน

รหัสสมาชิก รายชื่อสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด
PY6204001 ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล เมษายน 2562 เมษายน 2564
PY6204002 ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ เมษายน 2562 เมษายน 2564
PY6205003 ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564
PY6205004 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564
PY6205005 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564
PY6205006 ดร.สรรเพชร เพียรจัด พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564
PY6206007 ผศ.ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2564
PY6207008 ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2564