|
Category

เอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 5-ก.ค.-60 001 พระเจ้าอยู่หัวกับพระกรณียกิจเพื่อสังคม ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 002 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองแห่งโอกาส ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 003 การสัมมนาประเด็น University Engagement and Sufficiency Economy คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล Mr....
Read More

กรณีศึกษา (Case Study) Engagement Thailand ครั้งที่ 4

กรณีศึกษา (Case Study) นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 105 Sufficiency Economy 1. “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง” ผศ.โสภณ บุญล้ำ มรภ.สุราษฎร์ธานี 2. “หลุมแก้จน...
Read More

สรุป The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand (EnT) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุม The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014  และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียที่มีความโดดเด่นในประเด็นดังกล่าวในหัวข้อ “AsiaEngage Conference 2014 : Innovation and...
Read More