|
Category

ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ความร่วมมือระหว่างสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ สมาคม Engagement Thailand กับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักร

โดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข เลขาธิการสมาคมฯ กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ สมาคม Engagement Thailand หรือสมาคม EnT ได้พัฒนาความร่วมมือกับ National Co-ordinating Centre for Public Engagement : NCCPE ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2018...
Read More