|
Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ดังนี้ รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 12 แห่ง รหัสสมาชิก มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง ภูมิภาค...
Read More

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019 Engage

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference “Engage 2019: Disruption” และ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย วัน เวลา สถานที่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม...
Read More

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นข้อเสนอได้ที่ ลงทะเบียน และสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ที่ ข้อเสนอโครงการ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02 – 017 5555 ต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม อีเมล: social@nia.or.th