|
Category

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไทยที่ได้รับการตอบรับไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่การประชุมวิชาการประจำปีของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2562

สมาคม EnT ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรวม 6 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักรให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคม ในการประชุม 2019 Engage Conference ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมือง Bristol...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมจาก NCCPE ปี 2562

สมาคม EnT ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบงานวิชาการรับใช้สังคม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในหัวข้อ “Institutionalizing Socially-Engaged Scholarship at Chiang Mai University: Experiences and Challenges” จาก National Co-ordinating Centre...
Read More