|

เอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 5-ก.ค.-60 001 พระเจ้าอยู่หัวกับพระกรณียกิจเพื่อสังคม...
Read More

สรุป The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand (EnT) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ...
Read More

2014 Engagement Australia Conference & Study Visit to Universities in Sydney

สถาบันคลังสมองของชาติ ในฐานะสำนักงานประสานของ Engagement Thailand  ได้พาผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมการประชุม...
Read More