|

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 “โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ  “โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 📆ในวันอังคารที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ⏰เวลา 08.30 -16.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/file/d/1x2dChsbnCnbv3td3ZBLUlV0p4ZR72lVK/view?usp=sharing
15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32 “โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

เสวนาวิชาการ “โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 📆ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ⏰เวลา 09.00 -12.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1Ebur74vCmjC5BEj9REwGNixq2iJYEziH?usp=share_link
15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31 “การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

เสวนาวิชาการ การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 📆ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ⏰เวลา 09.00 -16.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://youtu.be/7TC4ggfhcBw
4
Apr

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30 “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ ✨”การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม” ✨ โดย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 📆ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ⏰เวลา 13.00 -16.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) วิทยากรโดย… 🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Read More
3
Apr

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29 “การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2023”

การเสวนาวิชาการ “การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2023” (PSES#2023) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1t92x5VbnZiwtJxSm0HbcvuvKFBvFtF33?usp=share_link
3
Apr

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28 “บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ online เรื่อง “บริการวิชาการแก่สังคมสู่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต” ใน วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 17.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… ภาคเช้า https://shorturl.asia/Ms8rR...
Read More
31
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ ✨”การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม” ✨ 📆ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ⏰เวลา 08.00 -16.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) วิทยากรโดย… 🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ...
Read More
28
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 26 “การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่าน ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ online เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่าน ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” ใน วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…...
Read More
23
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25 “การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธนิน...
Read More
20
Mar

เสวนาวิชาการครั้งที่ 24 “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ รื่อง “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี 📆ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ⏰เวลา 09.00 -12.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์) 👨‍🏫👩‍🏫วิทยากรโดย… 🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี...
Read More
2
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 “การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี กำหนดจัด เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 (5/2566) เรื่อง “การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256 ณ เวลา 8.30 – 17.00 น....
Read More
24
Feb

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 22 “การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่”

การเสวนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 22 สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อมด้วย แผนงานเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่” และ ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1p5eMAysZbSVoZohKLbUhm_G3IxBTODik?usp=sharing
16
Feb

การเสวนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 21 เรื่อง “การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

การเสวนาวิชาการ ENT ครั้งที่ 21 เรื่อง “การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และภาคี วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… คลิปนี้ต้องใช้รหัสผ่าน Passcode: Qx$b#cU1 https://us02web.zoom.us/rec/share/Ax0T6b2yrGTPzteZiAdjD79IPSXAtfVPbPyGFNhbOJE1MhIJeFZEFY9csjFvcnIO.brApp7RWBSLtntWe
26
Jan

การเสวนาวิชาการ ENT ครั้งที่ 20 เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

การเสวนาวิชาการ ENT ครั้งที่ 20 เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… คลิปนี้ต้องใช้รหัสผ่าน Passcode: ztD#n3B2 https://nu-ac-th.zoom.us/rec/share/WcCQBbqKqPD7rCmi3LdcLN_xLjN4VltBnneKqLoluVbtB83vJa7HBaXQHIjohG8_.0goZwimzU-AIcR-f?startTime=1674438974000
12
Jan

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564”

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564” วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://zoom.us/rec/play/TkzW3zwm4ux3spbd_F1J4lLdZjS8FPwFIV8j71j58adSLMymJ24vxl6iY6A00ZAWE7nyPFud0hk6Y2gp.YuV_lxS8BjdVW7xX?autoplay=true
12
Jan

การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://youtu.be/x8TDN3AAAaA
30
Nov

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564

  เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
21
Nov

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่างที่ 2”

  เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่างที่ 2” วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1WMclQ_W5lIv5b5yJfr9JeAGyByx5Cqfe?usp=sharing
9
Nov

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 13

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1otDmIz4MRE1yy0jMIdYUNpkBBpv1Hall?usp=share_link
25
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 11

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://1drv.ms/v/s!AqbtYjlN-i7AsFKJtOmBlb-XhM2e?e=6ejunY