|

ชุมชน/สังคม

แบบฟอร์มแจ้งปัญหา อุปสรรคต่างๆที่พบในชุมชน

EnT เปิดพื้นสำหรับให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบในชุมชนของท่าน และต้องการใช้ศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยฯ ในการช่วยเหลือและเข้าไปแก้ปัญหาตามความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาต่างๆที่ตรงกับปัญหา ข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้ามาจะถูกกรองตามพื้นที่ชุมชนและส่งให้ทางมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ และนำไปหาทางแก้ปัญหาต่อไป
  • Add a new row
    ระบุประเด็นปัญหาแบ่งเป็นข้อๆ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ขั้นตอนการทำงาน

แจ้งข้อมูลโดยระบุปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่พบภายในชุมชนของท่าน โดยระบุประเด็นปัญหาแบ่งเป็นข้อๆ ที่มาของปัญหา ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลภายในพื้นที่ และผู้ติดต่อเพื่อการประสานงาน

คัดกรองข้อมูล

เมื่อทาง EnT ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะดำเนินการคัดกรองข้อมูลตามพื้นที่ ปัญหา และความเกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้ทางมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ และศักยภาพในด้านที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนด้านอย่างตรงจุด

วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการทำงาน

เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ตรวจสอบข้อมูล จะมีการติดต่อท่านกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อนำทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เข้าไปช่วยเหลือ