|

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก Engagement Thailand ประเภทองค์กร

กรุณาอ่านรายละเอียด ประเภทสมาชิก ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ก่อนสมัคร

กรอกแบบฟอร์มสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และเลือกประเภทสมาชิก(ตลอดชีพหรือราย 3 ปี).

ได้รับอีเมลแจ้งชำระเงิน

ท่านจะได้รับอีเมลสรุปข้อมูล และรายละเอียดการชำระค่าสมาชิก.

ยืนยันสถานะสมาชิก

หลังจากตรวจสอบยอดชำระค่าสมาชิก ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก.

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทองค์กร

 • ข้อมูลหน่วยงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ผู้แทนองค์กร

 • ผู้แทนสำรอง

 • ข้อมูลการสมัครสมาชิก

 • ฿ 0.00
 • การชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
กรุณาชำระค่าสมัครสมาชิก เข้าบัญชีออมทรัพย์
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เลขที่ 328-250371-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี
สิทธิประโยชน์ขอสมาชิก ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี (กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)
 • มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
 • มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
 • รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
 • การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
 • ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN
 • การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 • การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
 • การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 503 2628-9 โทรสาร 02 503 2630
Email: engagementthailand2019@gmail.com