|

Member Fees & Benefits

ประเภทสมาชิก ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก.

ประเภทสมาชิก/ค่าสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิก ตลอดชีพ ค่าสมาชิก รายปี
สมาชิกประเภทองค์กร
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม
100,000 บาท 30,000 บาท
ต่อ 3 ปี
สมาชิกประเภทบุคคล
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะทำงานเพื่อสังคม
3,000 บาท 500 บาท ต่อ 2 ปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกประเภทองค์กร สมาชิกประเภทบุคคล
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี

(กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)

 • มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
 • มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
 • รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ

 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
 • การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
 • ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN
 • การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 • การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
 • การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ

 • การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
 • ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกประเภทองค์กร สมาชิกประเภทบุคคล
 • สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม Reviewer’s Panel รวมทั้งการประชุมกรรมการ และอนุกรรมการต่างๆ ตามคำเชิญของ EnT
 • สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ  เพื่อความก้าวหน้าของวงการ
 • รับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสมาชิก EnT และองค์กรที่สนใจอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • ร่วมเป็น Reviewer และวิทยากรในงานวิชาการเพื่อสังคม
  • ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงานทางวิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT อย่างสม่ำเสมอ
 • ร่วมเป็น Reviewer และวิทยากรในงานวิชาการเพื่อสังคม
 • ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวและผลงานทางวิชาการเพื่อสังคมให้กับ EnT อย่างสม่ำเสมอ

สมาชิกประเภทองค์กร

ค่าสมาชิก ตลอดชีพ

100,000 บาท

 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
 • การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
 • ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN
 • การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 • การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
 • การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ค่าสมาชิก รายปี

30,000 บาท ต่อ 3 ปี

 • การพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมในองค์กรสมาชิก เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
 • การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
 • ร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศไทยและ ASEAN
 • การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
 • การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
 • การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิกและองค์กรอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาชิกประเภทบุคคล

ค่าสมาชิก ตลอดชีพ

3,000 บาท

 • การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
 • ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ค่าสมาชิก รายปี

500 บาท ต่อ 2 ปี

 • การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
 • ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

Current Member ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก.

Click Here [คลิ๊กที่นี่]