|

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) หรือ EnT มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆในสังคมและนานาชาติ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมได้รับประโยชน์ และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่มีอุดมการ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สมาคม EnT หรือ เครือข่าย Engagement Thailand  เดิม ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดนิยาม/หลักการของการทำงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม การรวบรวมกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างของการทำงานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม การส่งเสริมนักวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตลอดจน การสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมผ่านการจัดประชุมทางวิชาการประจำปีทุกปี เป็นต้น

ในปี 2562 นี้ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ EnT ได้เปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายจากเครือข่ายการดำเนินงานแบบนำร่อง มาเป็น สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการเพื่อเป็นหน่วยประสานงานและเชื่อมประสาน (facilitator/co-ordinator) ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และรัฐบาล ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัย/ภาคีอื่นๆ ของประเทศไทยให้สามารถทำงานด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0

 

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตร (partner)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนและสังคม”

 

เป้าหมายของ EnT

  • เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม
  • เพื่อให้มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  • เพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
  • เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด้านพันธกิจต่อสังคม ในวงการอุดมศึกษานานาชาติ

ใบจดทะเบียนสมาคม EnT

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

Engagement Thailand (EnT) is a consortium of Thai universities which aims to promote the idea of “university engagement” as a transition from service and volunteering, which most universities already have, to “partnership” between a university and its regional stakeholders, leading to an integration of all three missions of a university, i.e., teaching, research, and service, in a strategic and systematic way to serve society. EnT will be a platform for exchanges, development, research, and advocacy of such university engagement in Thailand and internationally.

EnT has four objectives :

1) To promote the university engagement mission through strong and integrative  internal planning and management of universities,

2) To promote and enhance training and capacity building in engagement,

3) To promote scholarship and scholarly works from engagement activities, to develop criteria and indicators for quality of engagement scholarship, and to install recognition
and reward systems for engagement work,

4) To share Thai universities’ engagement achievements in international higher education circles.

EnT is launched formally on May 16, 2014. The Founding Membership of EnT consists of 20 Thai universities. It is directed by a Board of Governors, with Prof. Vichitr Srisa-an as Chairman, and supported by two Subcommittees, the Subcommittee on Scholarship, and the Subcommittee on Network and Member Relations. The Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT) currently serves as the Secretariat.

Activities of EnT during 2104 will include seminars, training courses, study visits, in-house coaching for member universities, and policy recommendations to the Office of Higher Education and other relevant agencies to promote university engagement. In addition, it will organize the First Annual Engagement Thailand Conference in Chiang Mai during August 28-29, 2014, in cooperation with Chiang Mai University.

Further enquiries : nongyao@knit.or.th, or piyawat@knit.or.th