|

15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31 “การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

เสวนาวิชาการ การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

📆ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
⏰เวลา 09.00 -16.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://youtu.be/7TC4ggfhcBw

Leave a Reply