|

3
Apr

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 29 “การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2023”

การเสวนาวิชาการ

“การพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2023” (PSES#2023)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://drive.google.com/drive/folders/1t92x5VbnZiwtJxSm0HbcvuvKFBvFtF33?usp=share_link

Leave a Reply