|

4
Apr

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30 “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ

✨”การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม” ✨

โดย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

📆ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
⏰เวลา 13.00 -16.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

วิทยากรโดย…

🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔸ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://drive.google.com/file/d/1_EPr-Zc0__bnzwsxk61otEjNh9YxTSVa/view?usp=sharing

Leave a Reply