|

20
Mar

เสวนาวิชาการครั้งที่ 24 “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ
รื่อง “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี

📆ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
⏰เวลา 09.00 -12.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

👨‍🏫👩‍🏫วิทยากรโดย…
🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
🔸ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://fb.watch/jnC7dYPjrs/?mibextid=SDPelY

Leave a Reply