|

8
Mar

ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE และการศึกษาดูงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

Leave a Reply