|

2
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 “การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี
กำหนดจัด เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 23 (5/2566)
เรื่อง “การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ ผ่านผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.256 ณ เวลา 8.30 – 17.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://youtu.be/40nG27U-UsQ

Leave a Reply