|

24
Feb

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 22 “การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่”

การเสวนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 22
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อมด้วย แผนงานเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่” และ ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…

https://drive.google.com/drive/folders/1p5eMAysZbSVoZohKLbUhm_G3IxBTODik?usp=sharing

Leave a Reply