|

30
Nov

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564

 

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…

Leave a Reply