|

25
Jan

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565

 

 

>>รายละเอียดการประชุม

ENT 8-04-04-65

 

 


>>มหาวิทยาลัยร่วมจัดงาน

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
 11. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
 12. มหาวิทยาลัยตาปี  

>>กำหนดการประชุม


>>หัวข้อการนำเสนอ


>> บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

>>ตารางนำเสนอบทความ : ดู

>>รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ :ดู


ลงทะเบียนส่งกรณีศึกษา

สถานที่จัดประชุม

Template บทความกรณีศึกษา

โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

Template บทความกรณีศึกษา

Template บทความกรณีศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0-7431-7132, 0-7520-4070
imtt@rmutsv.ac.th
www.engagementthailand.org

Leave a Reply