|

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไทย

ที่ได้รับการตอบรับไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่การประชุมวิชาการประจำปีของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2562
16
Oct

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไทยที่ได้รับการตอบรับไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่การประชุมวิชาการประจำปีของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2562

สมาคม EnT ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรวม 6 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศสหราชอาณาจักรให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคม ในการประชุม 2019 Engage Conference ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ที่เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อคณาจารย์ ชื่อโครงการ สังกัด
รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ Institutionalizing Socially-Engaged Scholarship at Chiang Mai University: Experiences and Challenges มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ Strategies and Success in Fighting the Lethal Jellyfish Health Threat in Thailand : 2008-2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ Sustainability and Heritage Conservation มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. นสพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ PODD – A community owned One Health Surveillance System for Early Detection and Rapid Response to shop Outbreaks, Avert Pandemics, and Minimize Disaster มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. อลิชา ตรีโรจนานนท์ PakjitPakJai-A Japanese embroidery workshop for people with visual impairment

And  Local Monk Waste

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ Engaging Community in Heritage Conservation Planning: A Case of Banglamphu Canal Heritage Corridor Plan จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคม EnT ได้เจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับ NCCPE อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 ที่ The Balmoral Hotel  เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไทย นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำงานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีผลกระทบในเชิงบวกกับสังคมยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับในประเทศสหราชอาณาจักร

การไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สมาคม EnT ของประเทศไทย กับ NCCPE ของประเทศสหราชอาณาจักร

Leave a Reply