|

EnT Digest ฉบับที่ 3

8
Sep

EnT Digest ฉบับที่ 3

EnT Digest ฉบับที่ 3
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ให้มากขึ้นผ่านการบรรยายพิเศษ  การนำเสนอกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
ในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์นั้น    มหาวิทยาลัยสามารถนำพันธกิจของมหาวิทยาลัยไป
ดำเนินร่วมกับชุมชนได้เช่น
– ด้านการเรียนการสอน
– ด้านการวิจัย
– ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Attachments