|

สมาชิกปัจจุบัน

8
Sep

Current Member

รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 14 แห่ง

รหัสสมาชิก มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง
CL6204001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ. ดร.วัฒนา รัตนพรหม ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
CL6205002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ. ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
CL6206003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ. ดร. นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รศ. น.สพ. ดร.กฤษ อังคนาพร
CL6207004 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ. ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
CL6208005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ .ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี
CL6209006 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ. ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
CL6209007 มหาวิทยาลัยพะเยา รศ. ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
CL6210008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รศ. ดร.วินิตา บุณโยดม
CL6211009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ
CL6211010 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ. ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
CL6211011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ. ดร.สุวัจน์ ธัญรส ผศ. ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
CL6212012 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ. ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์
CL6407013 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ผศ. ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
CL6407014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์


รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ราย 3 ปี จำนวน 10 แห่ง

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด มหาวิทยาลัย ชื่อ-สกุล
ผู้แทนองค์กร
ชื่อ-สกุล
ผู้แทนสำรอง
CY6205002 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายบัณฑิต กฤตาคม นายอนิวรรต หาสุข
CY6506004 กันยายน 2565 กันยายน 2568 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ. ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ผศ. ดร.จิตศิริน ก้อนคง
CY6205006 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
CY6211008 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
CY6211009 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อ.พัฒนา พึงพันธุ์
CY6211011 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
CY6211012 พฤษาคม 2565 พฤษาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.จริยา สุขจันทรา ผศ. ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
CY6301013 มกราคม 2563 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
CY6411014 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2567 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เเละพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รศ .ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
CY6510015 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ. ดร.นพนภา จุลโลบล ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์


สมาชิกประเภทบุคคล ตลอดชีพ จำนวน 33 คน

รหัสสมาชิก รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน
P5704001 ผศ. ดร.ฐิรชญา มณีเนตร กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P5704002 ผศ. ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
P5704003 ผศ .ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
P5704004 รศ. ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705005 ผศ. ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
P5705006 ผศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
P5705007 รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P5705008 รศ. ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
P5705009 อ.พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
P5801010 คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
P5806011 ศ. ดร. นพ.จิตร สิทธีอมร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
P5806012 ดร.ปริญญา สร้อยทอง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
P5807013 รศ. ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
P5905014 ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
P6006001 ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
P6103001 ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
P6105002 อ.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
P6106003 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
PL6206001 ผศ. ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PL6206002 ผศ. ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PL6206003 ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PL6210004 ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PL6210005 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทิพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
PL6211006 ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
PL6211007 อ.วราวุฒิ คำพานุช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
PL6211008 ผศ. ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
PL6211009 ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
PL6302010 ผศ.ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
PL6302011 ศ. ดร.แพทย์หญิง ลักขณา ไทยเครือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PL6302012 อ.รังสรรค์ สุคำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
PL6302013 ผศ. ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
PL6302014 ผศ. ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PL6302015 ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกประเภทบุคคล ราย 2 ปี จำนวน 24 คน

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน
PY6409020 กันยายน 2564 กันยายน 2566 อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
PY6409021 กันยายน 2564 กันยายน 2566 อ.ศุทธิกานต์ คงคล้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
PY6411022 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาหน่วยความร่วมมือการวิจัย มรภ.- สกสว.
PY6411023 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร.สิริวดี พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PY6411024 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6505025 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2567 อ.รุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
PY6506026 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2567 รศ. ดร.กชพร นำนาผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PY6508027 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 อ.ฤทธิไกร ไชยงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PY6508028 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 อ.พเยาว์ สายทองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
PY6508029 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 ผศ.นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
PY6508030 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 อ.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
PY6508031 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
PY6508032 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2567 ดร.สุธีรา สิทธิกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
PY6509033 กันยายน 2565 กันยายน 2567 รศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509034 กันยายน 2565 กันยายน 2567 ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509035 กันยายน 2565 กันยายน 2567 รศ. ดร.ศิริพร ดาบเพชร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509036 กันยายน 2565 กันยายน 2567 อ. ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509037 กันยายน 2565 กันยายน 2567 อ. ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509038 กันยายน 2565 กันยายน 2567 ผศ. ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509039 กันยายน 2565 กันยายน 2567 อ. ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509040 กันยายน 2565 กันยายน 2567 ผศ.จิตอุษา ขันทอง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509041 กันยายน 2565 กันยายน 2567 อ. ดร.จรินทร์ จารุเสน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6509042 กันยายน 2565 กันยายน 2567 รศ. ทพ. ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PY6512043 ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2567 ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี