|

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

12
Sep

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

รายละเอียดการจัดงาน

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งถ่ายทอดสด

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบการเป็นสมาชิก

ข้อมูลของจังหวัดอุตรดิตถ์

ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน | แจ้งการโอน | ตอบแบบสอบถาม

Workshop

ลงทะเบียน ร่วมงาน/WorkShop | ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน | แจ้งการโอนเงิน

สอบถามรายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มาหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชั้น 2 อาคารเรือนต้นสัก (อาคาร 12)
Email: ent6@uru.ac.th
โทร : 055-416-601-20 ต่อ 1642