|

กรรมการบริหารสมาคม

7
Sep

กรรมการบริหารสมาคม

Committee

ที่มา
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอำนวยการ ปีแรกคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้ง

ปีต่อๆไปคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิก

รวมจำนวน 21 คน

  • ประธาน 1
  • กรรมการ 19 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ,มหาวิทยาลัยเอกชน, มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • เลขาธิการ 1
อนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้ง
ตามความเหมาะสม
อนุกรรมการเครือข่ายและ

สมาชิกสัมพันธ์

คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้ง
ตามความเหมาะสม
เลขาธิการ คณะกรรมการ

อำนวยการแต่งตั้ง

 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

1.
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธาน
2.
ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
3.
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
4.
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
5.
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
6.
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ
7.
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการ
8.
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ
9.
ดร.วัฒนา รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี กรรมการ
10.
รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
11.
ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ
12.
ผศ.ดร.วันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรรมการ
13.
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
14.
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง สถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการ
15.
ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการและเลขาธิการ

 

รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการ

1.
ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน
2.
ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุกรรมการ
3.
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุกรรมการ
4.
ศ.คลินิก พรชัย มูลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
5.
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ
6.
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ
7.
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุกรรมการ
8.
ดร.วัฒนา รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อนุกรรมการ
9.
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุกรรมการ
10.
ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ
11.
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง สถาบันคลังสมองของชาติ อนุกรรมการ
12.
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร สถาบันคลังสมองของชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ
13.
รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

รายนามคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

1 รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ประธาน
2 รศ.ดร.ก้านจันทร์พรหมมา(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) อนุกรรมการ
3 ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร(มหาวิทยาลัยพะเยา) อนุกรรมการ
4 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์เยรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) อนุกรรมการ
5 ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) อนุกรรมการ
6 นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ) อนุกรรมการ
7 ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) อนุกรรมการ
8 ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (สถาบันคลังสมองของชาติ) อนุกรรมการ
ประกาศเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม-EnT