|

การบริหารจัดการ EnT

7
Sep

Board

1. โครงสร้างการบริหาร

2. บทบาทหน้าที่ และวาระการทำงาน

บทบาทหน้าที่

วาระ

1) คณะกรรมการอำนวยการ
  • กำหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และกำกับดูแลการทำงานของคณะอนุกรรมการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ EnT
  • อนุมัติการรับสมาชิก และยุติสภาพสมาชิก
  • อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
  • เสนอแนะและให้คำปรึกษากับภาครัฐในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคม
  • ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย EnT

1 ปี

2) คณะอนุกรรมการวิชาการ
  • ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงาน engagement ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และจัดการประชุมวิชาการประจำปี
  • จัดให้มีการศึกษาวิจัยงานด้าน engagement ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำมาปรับการทำงานของ EnT ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

1 ปี

3) คณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์
  • หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน engagement และระหว่างมหาวิทยาลัย
  • แสวงหาแนวร่วมในการทำงาน engagement ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก

1 ปี