|

กว่าจะมาเป็นสมาคมฯ

7
Sep

กว่าจะมาเป็นสมาคมฯ

ความเป็นมาของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT)

แนวคิดในการก่อตั้ง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) เกิดขึ้นหลังจากการที่ สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดกิจกรรมพาผู้แทนจาก 10 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน รวม 13 ท่าน (เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข และ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย) ไปเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement Australia และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริหารที่ร่วมเดินทางได้รับทราบความรู้ แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติที่ดี ตลอดจนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมประชุม 2013 Engagement Australia แล้ว ผู้ร่วมเดินทาง (รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข) ยังเกิดแรงบันดาลใจและเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ Engagement Australia ขึ้นในประเทศไทย  อ่านเพิมเติม


ข้อเสนอโครงการจัดตั้งเครือข่าย


งานวันเปิดตัวเครือข่าย EnT


 

รายงานการดำเนินงานของเครือข่าย EnT (17 พค 2557 – 30 มิย 2561)