|
Category

About Us

หลักการทำงาน EnT

แนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) เป็นจุดเปลี่ยน (transition) ของการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การทำงานร่วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ...
Read More

กรรมการบริหารสมาคม

Committee ที่มา องค์ประกอบ คณะกรรมการอำนวยการ ปีแรกคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้ง ปีต่อๆไปคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิก รวมจำนวน 21 คน ประธาน 1 กรรมการ 19 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ,มหาวิทยาลัยเอกชน, มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เลขาธิการ 1 อนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม อนุกรรมการเครือข่ายและ...
Read More

Board

1. โครงสร้างการบริหาร 2. บทบาทหน้าที่ และวาระการทำงาน บทบาทหน้าที่ วาระ 1) คณะกรรมการอำนวยการ กำหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และกำกับดูแลการทำงานของคณะอนุกรรมการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ EnT อนุมัติการรับสมาชิก และยุติสภาพสมาชิก อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี เสนอแนะและให้คำปรึกษากับภาครัฐในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคม ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย EnT 1 ปี 2) คณะอนุกรรมการวิชาการ ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากงาน engagement ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ...
Read More

กว่าจะมาเป็นสมาคมฯ

ความเป็นมาของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : EnT) แนวคิดในการก่อตั้ง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) เกิดขึ้นหลังจากการที่ สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดกิจกรรมพาผู้แทนจาก 10 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน รวม 13 ท่าน (เช่น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง...
Read More