|

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา

การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4
8
Oct

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยายและการสัมมนา การประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4
5-ก.ค.-60
001 พระเจ้าอยู่หัวกับพระกรณียกิจเพื่อสังคม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
002 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองแห่งโอกาส
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
003 การสัมมนาประเด็น University Engagement and Sufficiency Economy

คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล
Mr. Martin Wheeler
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว
ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
004 การสัมมนาประเด็น University Engagement and Environmental Sustainabilityคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
คุณสำเร็จ ศรีพงษ์กุล
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รองผู้จัดการทั่วไปด้านกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
005 การสัมมนาประเด็น University Engagement and Inclusive Community ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ
อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6-ก.ค.-60
006 Alumni Engagement
คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
007 โครงการร่างหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
008 University Engagement with Industry and Alumni : ความท้าทายในศตวรรษหน้า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
009 สหกิจศึกษากับ University Engagement ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand
010 CU Social Engagement โดย ตัวแทนจาก 4 พื้นที่ รอบพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (กทม.  น่าน  สระบุรี  เกาะสีชัง) ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
011 การพัฒนาตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
012 Student Engagement ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
ผศ.สุพรรณี  บุญเพ็ง
นายชยุตม์ สกุลคู
รองคณบดีด้านกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Attachments