|

The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

เอกสารสรุปการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ
7
Sep

สรุป The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014

สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand (EnT) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุม The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014  และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียที่มีความโดดเด่นในประเด็นดังกล่าวในหัวข้อ “AsiaEngage Conference 2014 : Innovation and Creativity: collaboration with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and Beyond“ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฎิบัติที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาภูมิภาค การเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ และกิจการเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของประเทศในอาเซียนต่อไป ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สมาชิก  Engagement Thailand และผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.  รายละเอียดโครงการ ( หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์  ค่าลงทะเบียน และกำหนดการ)
2.  ใบสมัคร


เอกสารสรุปการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ