|

กรณีศึกษา (Case Study)

Engagement Thailand ครั้งที่ 4
8
Oct

กรณีศึกษา (Case Study) Engagement Thailand ครั้งที่ 4

กรณีศึกษา (Case Study) นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 105 Sufficiency Economy

1. “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง” ผศ.โสภณ บุญล้ำ มรภ.สุราษฎร์ธานี
2. “หลุมแก้จน ฅนพอเพียง” การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพันธกิจสัมพันธ์ : กรณีตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม มรภ.อุตรดิตถ์
3. การขยายผลระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.ชลายุทธ์  ครุฑเมือง มรภ.อุตรดิตถ์
4. นวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทำเกษตร ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
5. อธิปไตยทางอาหารกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน กรณีการจัดการที่ดิน และป่าของชุมชนใน

อำเภอปัว และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ดร.ศยามล  เจริญรัตน์ จุฬาฯ

ห้อง 111 Environmental Sustainability

1. แผนปฏิบัติการฯ จุฬาฯ Zero Waste และมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี จุฬาฯ
2. การวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมของกุ้งก้ามเเดง Cheraxquadricarinatus เเละผลกระทบต่อระบบนิเวศเเละ
สิ่งเเวดล้อมในประเทศไทย “ระยะที่ 2”
นายกฤติญา แสงภักดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
3. “ปลูกหญ้าทะเล”  เพื่อพะยูนฝูงสุดท้าย ที่ทะเลตรัง ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ มทร.ศรีวิชัย
4. ครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัด ในชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ ม.มหิดล
5. ครงการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ห้อง 210 Inclusive Community

1. สเต็มคิดส์ ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน จุฬาฯ
2. โครงการ “ตุ๊กตาวิเศษ” ตำรวจ  นักวิชาการ และภาคประชาชนกับการรวมพลัง ขับเคลื่อนเพื่อต้านการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก อ.อลิชา  ตรีโรจนานนท์ ม.เชียงใหม่
3. โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
4. ข้อสังเกตในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ตัวอย่างจากโครงการเกี่ยวกับชุมชนชาวเล อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย จุฬาฯ
5. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ จุฬาฯ