|

13
Jan

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ดังนี้

รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 12 แห่ง

รหัสสมาชิก มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง ภูมิภาค
CL6204001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม ดร. กฤษณะ ทองแก้ว ใต้
CL6205002 มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กลาง
CL6206003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร กลาง
CL6207004 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี อีสาน
CL6208005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ อีสาน
CY6209006 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ใต้
CY6209007 มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย เหนือ
CL6210008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เหนือ
CL6211009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ กลาง
CL6211010 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง อีสาน
CL6211011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ใต้
CL6212012 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์ กลาง

 


รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ราย 3 ปี จำนวน 13 แห่ง

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนสำรอง ภูมิภาค
C6009001 กันยายน 2560 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา รศ.ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กลาง
C6009002 กันยายน 2560 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดร.ชูเกียรติ รักซ้อ กลาง
CY6204001 เมษายน 2562 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร กลาง
CY6205002 พฤษภาคม2562 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา อีสาน
CY6205003 พฤษภาคม2562 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ อีสาน
CY6205004 พฤษภาคม2562 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง เหนือ
CY6205005 พฤษภาคม2562 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ เหนือ
CY6205006 พฤษภาคม2562 พฤษภาคม 2565 สถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ กลาง
CY6211008 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ กลาง
CY6211009 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อ.พัฒนา พึงพันธุ์ อีสาน
CY6211010 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.วิรัช โหตระไวศยะ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ กลาง
CY6211011 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ เหนือ
CY6211012 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผศ.จริยา สุขจันทรา ใต้

 


สมาชิกประเภทบุคคล ตลอดชีพ จำนวน 27 คน

รหัสสมาชิก รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน ภูมิภาค
P5704001 ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีสาน
P5704002 ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กลาง
P5704003 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีสาน
P5704004 รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหนือ
P5705005 ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลาง
P5705006 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลาง
P5705007 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหนือ
P5705008 รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลาง
P5705009 อ.พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีสาน
P5801010 คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กลาง
P5806011 ศ.ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลาง
P5806012 ดร.ปริญญา สร้อยทอง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เหนือ
P5807013 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลาง
P5905014 ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล อีสาน
P6006001 ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กลาง
P6103001 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กลาง
P6105002 อ.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีสาน
P6106003 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลาง
PL6206001 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใต้
PL6206002 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีสาน
PL6206003 ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีสาน
PL6210004 ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใต้
PL6210005 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทิพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลาง
PL6211006 ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลาง
PL6211007 อ.วราวุฒิ คำพานุช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว กลาง
PL6211008 ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อีสาน
PL6211009 ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อีสาน

 


สมาชิกประเภทบุคคล ราย 2 ปี จำนวน 17 คน

รหัสสมาชิก เริ่มต้น สิ้นสุด รายชื่อสมาชิก หน่วยงาน ภูมิภาค
PY6204002 เมษายน 2562 เมษายน 2564 ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กลาง
PY6205003 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เหนือ
PY6205004 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เหนือ
PY6205005 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีสาน
PY6205006 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2564 ดร.สรรเพชร เพียรจัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีสาน
PY6206007 มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาหน่วยความร่วมมือการวิจัย มรภ.- สกสว. กลาง
PY6207008 กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีสาน
PY6210009 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีสาน
PY6211010 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.วิษชญะ ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลาง
PY6211011 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.บัญชา พุฒิวนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีสาน
PY6211012 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใต้
PY6211013 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 อ.แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่ ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใต้
PY6211014 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาง
PY6211015 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาง
PY6211016 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาง
PY6211017 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาง
PY6211018 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2564 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใต้

 


สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ณ วันที่ 30 พ.ย. 62 )

ประเภทสมาชิก จำนวนสมาชิก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบ่งภูมิภาค รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
กลาง ใต้ อีสาน เหนือ
องค์กร ตลอดชีพ 12 24 8 6 6 3 23 ซ้ำภาคเหนือ 1 คน
องค์กร ราย 3 ปี 13 24 10 2 5 6 23 ซ้ำภาคกลาง 1 คน
บุคคล ตลอดชีพ 27 27 13 2 9 3 27
บุคคล ราย 2 ปี 17 17 7 3 5 2 17
รวมทั้งสิ้น 69 92 38 13 25 14 90

 

 

 

Leave a Reply